ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ – ГР. СМОЛЯН

п.к.4702, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ №57, тел./факс 0301/80100, е-mail: ou_shishkov_sm@abv.bg

 

З   А  П  О  В  Е  Д

№ РД  07- 688/23.06.2021 г.

 ОПРЕДЕЛЯМ:

            По време на ваканционни дни учениците да  спазват:

 1. Правилата за движение по улиците и пътищата, като участници в движението – пешеходци и пътници.
 2. Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените места
 3. Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които се движат моторни превозни средства.
 4. Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.
 5. При посещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.
 6. При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.
 7. Да имат повишено внимание при качване, ползване и слизане от МПС.

Заповедта да се доведе до знанието на всички ученици и учители.

ДИРЕКТОР:Положил подпис

/Цонка Печилова/

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

График на дейностите в ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ гр. СМОЛЯН от 17.06.2021 до 30.06.2021г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за График на дейностите в ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ гр. СМОЛЯН от 17.06.2021 до 30.06.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020-2021

Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците от VБ клас през юнска сесия на учебната 2020/2021 година, както следва:

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020-2021

Урок по родолюбие

Лошото време не попречи на второкласниците от 2А и 2Б клас на ОУ ,, Стою Шишков “ гр. Смолян с ръководители г-жа Пищалова и г-жа Карабалтова, да посетят ,, Хаджичоневата къща“ музей и да обогатят знанията си, относно историята на родния си край!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Урок по родолюбие

Покана

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана

График на проектните дейности за учениците от I до III клас

Уважаеми родители,

От 03.06.2021г. до 23.06.2021г.  учениците от I до III клас ще имат възможност да посещават проектни дейности в ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян от 09.00ч. до 12.00ч, както следва:

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за График на проектните дейности за учениците от I до III клас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ – ГР. СМОЛЯН

п.к.4702, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ №57, тел./факс 0301/80100, е-mail: ou_shishkov_sm@abv.bg

З   А  П  О  В  Е  Д

№ РД  07- 463 /31.03.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка  със заповед № РД-09-2118/28.08.2020г.на министъра на образованиет

  ОПРЕДЕЛЯМ:

    Дните от 03.04.2021 до 11.04.2021г. за пролетна ваканция

        По време на ваканционни дни учениците да  спазват:

 1. Правилата за движение по улиците и пътищата, като участници в движението – пешеходци и пътници.
 2. Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените места
 3. Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които се движат моторни превозни средства.
 4. Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.
 5. При посещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.
 6. При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.
 7. Да имат повишено внимание при качване, ползване и слизане от МПС.

Заповедта да се доведе до знанието на всички ученици и учители.

ДИРЕКТОР:Положил подпис

/Цонка Печилова/

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

ГРАФИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В СИЛА ОТ 22.03.2021г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ГРАФИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В СИЛА ОТ 22.03.2021г.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

             

                Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

От 12.03.2021г. до 26.03.2021г. се преустановяват  присъствените занятия за учениците от V до VII клас. Учениците ще се обучават в ОРЕС.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ