СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Въз основа на Заповед РД 07-135 от 05.11.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I   до VII клас считано от 08.11.2021г.

Учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние посредством платформа Google Workspace  – Google Classroom.

График за провеждане на часове в ОРЕС считано от 08.11.2021г.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Средства за ремонт на покриви на салон и столова на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян са отпуснати с ПМС 262/29.07.2021г.

Прилагаме снимки на обектите преди ремонта.

Снимки на обекта след ремонта

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Уважаеми родители и ученици,

напомняме Ви, че дните 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. са есенна ваканция.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка  Заповед № РД09-3596 от 20.10.2021 година на министъра на образованието и науката, и по препоръка на РЗИ – Смолян с писмо изд. № 11-19/ 25.10.2021г. и Заповед РД о7-113/26.10.2021г. от директора  учениците от ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян преминават в ОРЕС както следва:

 • Паралелките IV a, Va, Vб, VI а, VI б и VII a клас за период от 27.10. 2021г. до 29.10.2021г., и
 • Паралелките Ia, Iб, IIa, IIб, IIIa и IIIб клас за период от 02.11. 2021г. до 05.11.2021г.

Учебните занятия в ОРЕС започват, както следва:

и

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители , за учениците записани в първи клас в общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната 2021-2022г.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Средствата са в размер на 300 лева за всеки ученик, записан в първи клас. Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Информация

Ръководство за кандидатстване онлайн; първи и втори етап на класиране
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.
Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 05.07.2021г. –07.07.2021г.
Електронната платформа ще е отворена през цялото време.
Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2021г.
Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.
След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.
Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.
Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.
Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

https://priem.mon.bg

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Информация

Информация за ученици и родители, които желаят да се запознаят с оценена индивидуална работа на ученик от НВО по БЕЛ, по математика и чужд език в VII 

Информация за ученици и родители, които желаят да се запознаят с оценена индивидуална работа на ученик от НВО по БЕЛпо математика и чужд език в VII и в X клас.

Запознаването с оценените индивидуални работи на учениците от НВО в VII и в Х клас през учебната 2020/2021 година да се извърши както следва:

 1. За НВО в VII и в Х клас по Български език и литература:

Място:  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Смолян, бул. „България“ № 59

30.06.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

01.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

02.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

 1. За НВО в VII и в Х клас по Математика :

Място:  ППМГ „Васил Левски“, град Смолян, ул. „Никола Филипов“ № 2

30.06.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

01.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

02.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

Запознаването с оценена  индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и чужд език в VII и в X клас става в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи чрез влизане в системата.

Ученикът и неговият родител могат да видят сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно извън залата.

Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Влизането в залата за проверка на оценените изпитни работи в посоченото училище ще става при съблюдаване на съответните противоепидемични мерки (носене на защитна маска) .

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Информация за ученици и родители, които желаят да се запознаят с оценена индивидуална работа на ученик от НВО по БЕЛ, по математика и чужд език в VII 

Ред и организация за провеждане на поправителна сесия за учениците от VII клас

Заповед

№ РД 07-673 от 28.06.2021г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ред и организация за провеждане на поправителна сесия за учениците от VII клас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ – ГР. СМОЛЯН

п.к.4702, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ №57, тел./факс 0301/80100, е-mail: ou_shishkov_sm@abv.bg

 

З   А  П  О  В  Е  Д

№ РД  07- 688/23.06.2021 г.

 ОПРЕДЕЛЯМ:

            По време на ваканционни дни учениците да  спазват:

 1. Правилата за движение по улиците и пътищата, като участници в движението – пешеходци и пътници.
 2. Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените места
 3. Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които се движат моторни превозни средства.
 4. Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.
 5. При посещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.
 6. При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.
 7. Да имат повишено внимание при качване, ползване и слизане от МПС.

Заповедта да се доведе до знанието на всички ученици и учители.

ДИРЕКТОР:Положил подпис

/Цонка Печилова/

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

График на дейностите в ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ гр. СМОЛЯН от 17.06.2021 до 30.06.2021г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за График на дейностите в ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ гр. СМОЛЯН от 17.06.2021 до 30.06.2021г.