ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ – ГР. СМОЛЯН

п.к.4702, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров“ №57, тел./факс 0301/80100, е-mail: ou_shishkov_sm@abv.bg

 

З   А  П  О  В  Е  Д

№ РД  07- 688/23.06.2021 г.

 ОПРЕДЕЛЯМ:

            По време на ваканционни дни учениците да  спазват:

  1. Правилата за движение по улиците и пътищата, като участници в движението – пешеходци и пътници.
  2. Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените места
  3. Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които се движат моторни превозни средства.
  4. Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.
  5. При посещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.
  6. При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.
  7. Да имат повишено внимание при качване, ползване и слизане от МПС.

Заповедта да се доведе до знанието на всички ученици и учители.

ДИРЕКТОР:Положил подпис

/Цонка Печилова/

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.