ПОКАНА

ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,СТОЮ ШИШКОВ“

гр. СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.11.2019 г., от 18:00 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ СЕ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ , ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.306 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

 ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,, СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН С ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НАНА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

Ц.Печилова

ДИРЕКТОР

НА ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.