ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,СТОЮ ШИШКОВ“

гр. СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.11.2019 г., от 17:30 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ СЕ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ , ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ОБН. – ДВ, БР. 75 ОТ 27.09.2016 Г. ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,, СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН С ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  И РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО.

ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ТЕХНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ.

Ц.Печилова

ДИРЕКТОР

НА ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.