Училищно настоятелство

П О К А Н А

      На основание чл. 307, ал. 1  и ал. 2 от ЗПУО директорът на ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян, Ви кани за участие в общо събрание на училищно настоятелство към ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян, което ще се проведе на 14.02.2018г. /сряда/ от 17:30 часа на адреса на училището при следния дневен ред:

 

т. 1. Обсъждане на предложение за избор на членове на съвета на настоятелите с мандат от четири години.

 

Цонка Печилова

Директор

На ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян