Профил на купувача

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян утвърдени със Заповед № РД 07 – 285 от 11.02.2016 г. тук.

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява с предмет „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели  за нуждите на ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян“

Документи

Протокол за разглеждане на офертите на участниците Протокол 1

Протокол от разглеждането на обосновките относно предложения свързани с цена Протокол 2

Протокол от оценяването и класирането на постъпилите предложения Протокол 3

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка Договор

 

Вашият коментар