Проект „Твоят час“

Уважаеми родители и ученици,

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“, молим да попълните анкетите, които имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни.

Анкета за учениците:  http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx


Изложба на клуб „Сръчни ръчички“


Публична изява на група по интереси „Обичам да кодирам“ – 04.12.2017г

Международна седмица  на кодирането – 04-11.декември 2017 година

Час на кодирането -ден първи

 Електронна платформа на Проект „Твоят час“