Проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ-Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Eвропейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.” и държавния бюджет на Република България.

MECHKAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вашият коментар