Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ ГР. СМОЛЯН

Покана

за провеждане на заседание на Обществения съвет

на ОУ „Стою Шишков“  гр. Смолян

Уважаеми, членове на Обществения съвет

Каним Ви на заседание на Обществения съвет на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян на 21 март 2018 г. от 18.00ч. в учителската стая. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1.Представяне на проекта за бюджет на училището за 2018г. Даване на становище от Обществения съвет.

Докладва: Директор

2.Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишени на постъпленията над плащанията по бюджета на училището

           Докладва: Директор

     3.Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2018/2019 г.

Докладва: Директор

        4.Даване на становище относно училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.

 Докладва: Директор

 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред в канцеларията на училището всеки работен ден от 13.00ч. до 16.30ч. от ЗАС.

 

14.03.2018г .                                                                                                         Цонка Печилова

гр. Смолян                                                                             Директор на ОУ“Стою Шишков“

 


Покана

за провеждане на заседание на Обществения съвет

на ОУ „Стою Шишков“  гр. Смолян

   Уважаеми, членове на Обществения съвет

   Каним Ви на заседание на Обществения съвет на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян на 15 март 2017 г. от 17.30ч. в учителската стая. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на проекта за бюджет на училището за 2017г. Даване на становище от Обществения съвет.

Докладва: Директор

 Отговорен счетоводител

  1. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2017/2018 г.

 Докладва: Директор

  1. Даване на становище относно училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.

Докладва: Директор

     Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по днешния ред в канцеларията на училището всеки работен ден от 13.00ч. до 16.30ч. от ЗАС.

 

02.03.2017.                                                              Председател на Обществен съвет:

гр. Смолян                                                              Райчо Стоев