НП „Иновации в действие“

НП ”ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” 2022

ОУ “СТОЮ ШИШКОВ” ГР.СМОЛЯН

Модул 1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране

на добри иновации между училищата“

Между 24.03.2022г. и  26.03.2022г. в  ОУ „Стою Шишков” – Смолян се осъществи мобилност, насочена към пряк обмен и популяризиране на добри практики между Иновативно ОУ „Стою Шишков” – Смолян, Иновативно ОУ „Елин Пелин“ – град Бургас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Смилян, обл. Смолян  и ОУ „“ – село Црънча, обл. Смолян

Срещите бяха наситени с уроци, които дадоха възможност на учителите и учениците от иновативните и неиновативните училища да покажат какво са постигнали чрез прилагането на иновативни подходи в  учебния процес.

Екипите от специалисти от партниращите ни по програмата училища, заедно с придружаващите ги ученици, наблюдаваха следните уроци:

  • „В света на изреченията “ – урок-самоподготовка в иновативен 3б.клас;
  • „С театър, танци и игри таблицата научи“ – иновативен урок с ученици от 2б.клас;
  • – иновативен урок по математика в 6а.клас;

Откритите уроци представиха потенциала на иновативните подходи в обучението и дигитализацията на образователния процес, като действащ инструмент за повишаване качеството на образованието. Те провокираха креативността и творческите изяви на учителите и учениците и са възможност за добро партньорство и сътрудничество между училища в страната.

В ПЕРИОДА ОТ 27.04.2022 Г. ДО 29.04.2022 ГОДИНА ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“  ОУ „Стою Шишков“ гостува на Иновативно ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ГРАД БУРГАС.Заедно с нас гости на училището бяха и колеги и ученици от ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ с.Смилян и ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Црънча.

Пред нас бяха представени иновативните проекти „Науки без граници“, „Граждани на света“, „Активно учене 3 V”.

На 28 април с открит иновативен урок по иновативен проект „Науки без граници“ на тема  „Седемте чудеса на света“ с ученици от V клас с преподавател Росица Шишманова бе открит и STEM център за технологии в креативните индустрии в ОУ „Елин Пелин“.По математика беше наблюдаван открит урок по предмета в VII клас по иновативен проект „Активно учене 3 V“ с преподаватели Йорданка Стефанова, Мирослава Стоянова и Петя Петрова. Представеният опит бе свързан с прилагане на компетентностен, интердисциплинарен и индивидуален подход, интегриране на информационно-комуникационните технологии с цел повишаване на мотивацията за учене, надграждане на дигиталните, езиковите и интеркултурните умения, насърчаване на логическото мислене и стремежа за изява, съвместното и екипно преподаване.

На 29 април  програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока в ОУ “Елин Пелин”. Учениците от I д клас и техният учител г-жа Андреана Георгиева показаха нагледно в открития урок по предмета  “Родинознание” как се работи в екип, интегриране на знания и междупредметни връзки в учебния процес. Следващия открит урок  г-жа Венета Димитрова показа задно с учениците от II е клас интердисциплинарен урок по математика и френски език. По време на учебния час, използвайки дигиталните технологии и работата в екип, второкласниците  преговориха и приложиха на практика знанията си по математика. Демонстрираха знанията и езиковите си умения по френски език. Бяха поставени в ситуации от реалния живот, в които да използват  наученото по математика, като отговарят на чуждия език. Учениците показаха как заедно със своите учители учат, творят мечтаят в ежедневната им учебна работа.

По време на тридневната мобилност по НП “Иновации в действие” освен участието в кръгли маси, работни срещи и дискусии,  участниците посетихме  и откриването и на Флора Бургас 2022г. с темата „Изкуство от цветя“.


НП ”ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” 2021

31.05.2021г.-03.06.2021г. гр. СМОЛЯН

ОУ “СТОЮ ШИШКОВ” ГР.СМОЛЯН

/УЧИЛИЩЕ ДОМАКИН/

На 31.05.2021г. ръководството, педагогическият екип и учениците от ОУ “Стою Шишков” – гр. Смолян посрещнаха своите гости от иновативно училище ОУ “Никола Обретенов”- гр. Русе и неиновативно училище ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда

На 01.06. 2021г. в ОУ “Стою Шишков”- гр. Смолян се проведе форум.

Тема на мобилността -Иновативни практики в ОРЕС. Играта, театърът и уеб програмирането като иновативни методи на преподаване.

Брой участвали ученици и разпределението им по класове: 

ОУ „Стою Шишков“  1 клас-15 ученици, 2 клас – 2 ученици, 5 клас – 17, 6 клас – 18 ученици и със СОП от прогимназиален етап -15 ученици 

 ОУ „Н. Обретенов“ – гр.Русе начален етап – 4 ученици

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Арда прогимназиален етап – 6 ученици 

Брой участвали учители:

ОУ „Стою Шишков“: начален етап – 12 учители, прогимназиален етап – 11 учители, 4 ресурсни учители, директор;

 ОУ „Н. Обретенов“: начален етап – 2 учители, прогимназиален етап – 2 учители, директор; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“: начален етап – 2 учители, директор

По време на форума учителите и учениците от Иновативно основно училище „Стою Шишков“ гр. Смолян демонстрираха предимствата на обучението по STEM, което предполага методика и подходи, изграждащи умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.  Учениците умеят да работят с електронни платформи и приложения и да създават свой образователен продукт. В бинарния урок по български език и литература и английски език „Диалог“ учениците от V клас, освен познания по двете учебни дисциплини, показаха работа в екип и творчески умения за създаване на учебни видеа, които бяха в основата на наблюдавания урок. Игровият подход в обучението беше в основата на иновативния урок на първокласниците „Опознавам промените през сезоните с Пипи дългото чорапче“, а учениците от VІ клас представиха интегриране на математически тренировъчни тестове в създаден от тях уеб сайт, рецитал – поздрав за 1 юни, представиха учениците със СОП от прогимназиален етап.

Съвместни продукти изготвени и представени по НП „Иновации в действие“

-албуми със снимки от иновацията, плакети, тефтери, химикали, магнити,ключодържатели, които бяха подарени на всички гости- ученици, учители, родители, представители от РУО-Смолян, местни медии и граждани.

https://www.smolyan.bgvesti.net/videos/208409/sas-zabavni-igri-vtoroklasnitsi-usvoyavat-znaniya-v-smolyan?fbclid=IwAR30v0jcjjn0ri0hRURGam5O5vgd41_1raVzbqzzcZo1u3W5vOf_6aD

https://docs.google.com/presentation/d/1USY3a8GUai8dyGrDEomrCScvmErjTt86/edit?usp=sharing&ouid=114789015460020840915&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/19vzu-3PQb0Phf3TtrcJ8y_eiQxAtEAplwBnhVG3-S_Y/edit?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/208739549672347/posts/914504889095806/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304829998003536&id=100054296149347

https://www.facebook.com/groups/208739549672347/posts/913451379201157/

https://www.facebook.com/groups/208739549672347/posts/912983489247946/