Административни услуги

Aдминистративни услуги в

ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Услуга:

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Описание:

Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави

Необходими документи:

Удостоверение


Услуга:

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Описание:

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Необходими документи:

Заявление


Услуга:

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Описание:

2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Необходими документи:

Заявление служебна бележка


Услуга:

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/

Описание:

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 

Необходими документи:

Заявление УП 2


Услуга:

Заявление за издаване на удостоверения за трудов и /или служебен стаж /УП-3/

Описание:

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)    

Необходими документи:

Заяление УП3


Услуга:

Зявление за издаване на удостоверение за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ ( вътрешно – административна услуга)

Описание:

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Необходими документи:

Заявление


 

Услуга:

Протокол за отразяване на устно заявяване на услуга

Описание:

Исканията за административни услуги, внесени устно се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностно лице, което го е съставило.

Необходими документи:

Протокол


 


Услуга:

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

Необходими документи:

Анкетна карта


Административни услуги

1. Признаване от чужбина I-VI клас. 

Необходими документи

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения и свидетелства.    

Необходими документи:

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.   

Необходими документи:


Документите могат да се изпратят електронно на email: ou_shishkov_sm@abv.bg

или

лично в деловодството на училището на адрес:

гр. Смолян, ул. Кирил Маджаров 57.