Резултати от областен кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2020/ 2021 година

Дата: 19. февруари 2021 година

Име, презиме, фамилия Клас Бр.точки Училище Град
1.   Костадин Петров Гунчев   4  79т. ОУ „Иван Вазов“ Смолян
 2.  Виктория Младенова Проданова  4

 

73т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
 3.  Алекси Владимиров Николов  4

 

71т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
 4.  Борис Сашев Ефремов 4 63т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
 5. Асен Емилев Илиев 4

 

58т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
6. Нели Илиева Славчева 5 59т. ОУ „Иван Вазов“ Смолян
7. Ива Николаева Лебанова 6 68т. ОУ „Иван Вазов“ Смолян

 

ДИРЕКТОР: Цонка Печилова

Х_________________

Положил подпис

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Резултати от областен кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

ПОЗДРАВ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОЗДРАВ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители на седмокласници,

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г. на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование училищата ще издадат до 03.07.2020 г.

В периода от 03 до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана и в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Смолян.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас се подава само по електронен път. Съдействие за попълване на данните в заявлението ще оказват ръководството, класните ръководители и учителите по информационни технологии в училищата, в които са учили учениците.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определеното от началника на РУО – Смолян училище – център – Профилирана природоматематическа гимназия „Васил Левски“ гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Никола Филипов”№ 2

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

    Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училището – център.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

В училището – център могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си.

При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

 Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

 

Училище – център за прием на документи

за участие в първи (03 – 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община Училище-център, населено място Адрес Ще приема документи:
Смолян ППМГ „Васил Левски“ гр.Смолян ул. „Никола Филипов“ №2 От 8.00 до 18.00 ч. в работни дни и от 10.00 до 16.00 часа в събота и неделя

 

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

  • От 3 до 7 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
  • До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
  • До 16 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.
  • До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.
  • До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.
  • На 23 юли 2020 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
  • От 24 до 27 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране
  • На 29 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране.
  • На 30 юли 2020 г. – записване на приетите ученици на трети етап
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година

ДО
Г-ЖА ПЕЧИЛОВА
ДИРЕКТОР НА
ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“
ГР. СМОЛЯН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от родителите на децата от 2а клас

Уважаема г-жо Печилова,
Искаме да изкажем БЛАГОДАРНОСТ към Вас и вашия колектив за грижите, които осигурихте на нашите деца. Оценяваме много високо усилията Ви за стойностно и модерно онлайн обучение. Специална БЛАГОДАРНОСТ отправяме към класната ни ръководителка г-жа Шукерова, на преподавателите г-жа Малкочева, г-жа Кичукова и г-н Рабушев. За тези месеци те обгрижваха децата ни с обич. Ние ги поверихме на грижите на преподаватели, които с много професионализъм, доброта и лекота ги преведоха през учебния процес. Всички ние сме благодарни на тези прекрасни учители, защото децата ни завършват втори клас помъдрели.
Всички Вие поставихте основите на едно изключително добро онлайн обучение.
Благодарим!
В края на втори клас искаме да отбележим, че за нас г-жа Шукерова, г-жа Малкочева, г-жа Кичукова и г-н Рабушев са пример за достойни учители, които са част от Вашия прекрасен колектив. Пожелаваме както на тях, така и на всички преподаватели и на Вас много професионални успехи и благоденствие. Вие направихте онлайн обучението успешно и забавно!
Бъдете здрави!

29.05.2020г. С уважение и признателност,
Родителите на децата от 2а клас

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

ПОЗДРАВ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОЗДРАВ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

Съобщение

ДНИТЕ ДО 12 АПРИЛ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

COVID-19 КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

covid-19-как да се предпазим

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за COVID-19 КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ